Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  MICROFIX
Per 21 februari 2024

Download Algemene Voorwaarden in PDF formaat

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

De in dit hoofdstuk ‘Algemene bepalingen’ opgenomen bepalingen hebben betrekking op alle Reparaties en Diensten die Microfix levert en zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Microfix en Klant.

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

 1. Account: het persoonlijke account van Klant of een Eindgebruiker waarmee hij of zij toegang krijgt tot de Portal.
 2. Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf met wie Microfix een Overeenkomst sluit.
 3. Dienst(en): de diensten die Microfix aan Klant levert, zoals omschreven in de Overeenkomst.
 4. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die de door Microfix ten behoeve van Klant gerepareerde Hardware of Diensten gebruikt.
 5. Hardware: de apparatuur (inclusief eventuele bijbehorende bekabeling en andere toebehoren) die Microfix voor Klant repareert, zoals omschreven in de Overeenkomst.
 6. Reparatie: iedere handeling die Microfix voor Klant verleent aan Hardware die Klant aanlevert, dit kan zijn inname, repareren, compleet vervangen, probleemdiagnose, onderzoek, inspectie, schoonmaken, vervangen van onderdelen.
 7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectueel eigendom waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 8. Klantdata: alle door Klant of Eindgebruikers middels de Hardware of Diensten opgeslagen gegevens.
 9. Materialen: alle websites, programmatuur, (web)applicaties, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en (andere) voortbrengselen van de geest, en ook voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop de materialen zich bevinden.
 10. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Microfix en Klant op grond waarvan Microfix de Reparatie van Hardware zal uitvoeren of Diensten zal leveren aan Klant en waarvan deze algemene voorwaarden, met inbegrip van een eventuele tussen Partijen gesloten verwerkersovereenkomst en service-level agreement, onlosmakelijk deel uitmaken.
 11. Partij(en): Microfix en Klant tezamen of afzonderlijk.
 12. Support: het geven van mondelinge (telefonisch) en schriftelijke adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Hardware en de Diensten.
 13. Vertrouwelijke Informatie: alle niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een of beide Partijen en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, al vertrouwelijk dient te worden behandeld.
 14. Portal: de door Microfix voor Klant (persoonlijk) ingerichte Portal, toegankelijk via internet dan wel via een koppeling met het systeem van Klant, waarbinnen Klant (of diens Eindgebruikers) direct Diensten kunnen afnemen bij Microfix.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID EN INTERPRETATIE

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Microfix, de uitvoering van werkzaamheden door of uit naam van Microfix en alle (toekomstige) Overeenkomsten.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Overeenkomst kan bestaan uit verschillende documenten. Bij tegenstrijdigheden geldt de hieronder vermelde rangorde (waarbij de eerdergenoemde documenten voorrang hebben op de later genoemde documenten):
  a.) eventuele andere tussen Partijen gemaakte schriftelijke afspraken;
  b.) de geaccordeerde offerte of het geaccordeerde aanbod;
  c.) een eventuele tussen Partijen gesloten service-level agreement;
  d.) een eventuele tussen Partijen gesloten verwerkersovereenkomst;
  e.) een eventuele tussen Partijen gesloten raamwerkovereenkomst;
  f.) eventuele bij de Dienst behorende dienstbeschrijvingsdocumenten;
  g.) deze algemene voorwaarden.
 4. Bij tegenstrijdigheden tussen de hoofdstukken van deze algemene voorwaarden, heeft het laatste hoofdstuk steeds voorrang.
 5. Voor zover de verschillende onderdelen uit de Overeenkomst geen tegenstrijdigheden bevatten, gelden deze aanvullend op elkaar.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van accepteren van de offerte die Microfix uitbrengt voor de aangemelde reparatie. Bij aanmelding van reparatie in de portal op de website van Microfix wordt akkoord gegaan met deze Algemene Voorwaarden. Wanneer Klant niet akkoord gaat met deze offerte zullen de onderzoekskosten zoals vermeld op de website tijdens aanmelden in rekening gebracht worden.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Microfix zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van dertig (30) dagen na dagtekening. Indien Klant een aanbod of offerte na verloop van de geldigheidsduur aanvaardt en Microfix deze aanvaarding uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigt, komt er tevens een Overeenkomst tot stand.
 3. Indien Microfix een aanbod heeft uitgebracht op basis van informatie afkomstig van Klant en deze informatie blijkt onjuist of onvolledig te zijn, dan heeft Microfix het recht om de Overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, dan wel het aanbod en de prijzen hierop aan te passen, ook nadat er een Overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. Indien Klant niet formeel akkoord gaat met het aanbod van Microfix, maar desondanks die indruk wekt (bijvoorbeeld door alvast bepaalde werkzaamheden door Microfix te laten verrichten), geldt het aanbod eveneens als aanvaard door Klant.
 5. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Microfix niet gehouden aan een afwijkende aanvaarding van het uitgebrachte aanbod, ook niet wanneer de afwijking ondergeschikte aspecten van het aanbod betreft.
 6. De Overeenkomst bevat een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en gedragingen van Partijen.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Na totstandkoming van de Overeenkomst zal Microfix zich inspannen om de Overeenkomst binnen het overeengekomen tijdspad uit te voeren, of binnen een redelijke termijn als geen tijdspad is overeengekomen. Door Microfix bekendgemaakte reparatietermijnen en vastgestelde deadlines zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Een overschrijding van de opgegeven reparatietermijnen geeft Klant niet het recht de opdracht te annuleren of de ontvangst of betaling van de gerepareerde Hardware of gevraagde Diensten te weigeren noch verplicht dit Microfix tot enigerlei vergoeding aan Klant.
 2. Microfix heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. Eventuele hiermee verband houdende kosten komen alleen voor rekening van Klant als dat vooraf is overeengekomen.
 3. Klant zal op verzoek van Microfix alle redelijke medewerking verlenen en alle informatie en Materialen verschaffen waarvan Microfix aangeeft dat deze benodigd zijn voor uitvoering van de Overeenkomst. Zulke medewerking kan mede betrekking hebben op het verstrekken van toegang tot benodigde accounts, digitale omgevingen en fysieke locaties.
 4. Klant zal alle door Microfix in het kader van uitvoering van de Overeenkomst gegeven redelijke instructies opvolgen.

ARTIKEL 5. MEERWERK

 1. Indien Klant verzoekt om aanvullende werkzaamheden of diensten die buiten de Overeenkomst vallen, oftewel verzoekt om meerwerk, zullen Partijen daarover in overleg treden en kan Microfix hiervoor een aanvullend aanbod doen. Microfix zal het meerwerk pas uitvoeren na aanvaarding van het aanbod door Klant. Microfix heeft het recht om een verzoek tot meerwerk te weigeren.
 2. Voor meerwerk waarvan Microfix kan aantonen dat het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, of voor meerwerk dat redelijkerwijs voortvloeit uit instructies van Klant, heeft Microfix geen toestemming nodig. Dergelijke werkzaamheden worden op basis van nacalculatie uitgevoerd tegen het uurtarief van Microfix dat geldt op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden. Overige gemaakte kosten kunnen ook in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 6. ONDERDELEN OF DIENSTEN VAN DERDEN

 1. Klant verstrekt Microfix de volmacht om namens Klant bestellingen te plaatsen voor Onderdelen of Diensten van derden als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de Overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, gelden de hiermee samenhangende overeenkomsten direct tussen Klant en de betreffende derde.
 2. Op het gebruik van de Onderdelen of Diensten van derden kunnen aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn op aanvraag bij Microfix beschikbaar. Klant stemt op voorhand in met deze voorwaarden en is ervan op de hoogte dat de voorwaarden tussentijds gewijzigd kunnen worden.
 3. Facturatie van de Onderdelen en Diensten van derden kan zowel via Microfix als direct aan Klant geschieden. Indien de facturatie via Microfix verloopt, is het Klant niet toegestaan enige betalingsverplichting op te schorten als gevolg van wanprestatie door de betreffende derde.
 4. Microfix is in geen geval aansprakelijk ten aanzien van Onderdelen en Diensten geleverd door derden.

ARTIKEL 7. GEHEIMHOUDING

 1. Microfix en Klant zullen Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij strikt geheimhouden en slechts gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De ontvangende Partij zorgt dat Vertrouwelijke Informatie hetzelfde niveau van bescherming tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik krijgt als diens eigen vertrouwelijke informatie, maar minstens een redelijk niveau van bescherming.
 3. Partijen leggen de in dit artikel beschreven verplichtingen ook op aan werknemers en eventueel aan ingeschakelde derden aan wie de Vertrouwelijke Informatie wordt verstrekt.
 4. De in dit artikel neergelegde verplichtingen gelden niet in het geval van informatie die:
  a.) algemeen toegankelijk is of wordt voor het publiek door andere oorzaken dan bekendmaking door de ontvangende Partij in strijd met de Overeenkomst;
  b.) al in bezit van de ontvangende Partij was voordat deze door of namens de verstrekkende Partij aan haar bekend werd gemaakt;
  c.) op niet-vertrouwelijke en rechtmatige basis aan de ontvangende Partij beschikbaar wordt gesteld door een andere bron dan de verstrekkende Partij; of
  d.) door de ontvangende Partij aantoonbaar zelfstandig is ontwikkeld.
 5. Als een Partij een bevel tot afgifte van Vertrouwelijke Informatie van een bevoegde instantie ontvangt, heeft zij het recht om tot afgifte over te gaan. De verstrekkende Partij wordt echter zo spoedig mogelijk (vooraf) over het bevel geïnformeerd, tenzij dit niet is toegestaan. Als de verstrekkende Partij aangeeft maatregelen te willen nemen tegen het bevel (bijvoorbeeld via een kort geding), zal de ontvangende Partij wachten met afgifte tot hierop is beslist, voor zover dit wettelijk mogelijk is.

ARTIKEL 8. PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle door Microfix genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, reis- en verblijfskosten, telecommunicatiekosten en verzendkosten zoals kosten van koeriers, portokosten, en verzendmateriaal.
 2. Microfix heeft het recht om elke verandering van de factoren die op de prijs van Microfix van invloed zijn, waaronder arbeid gerelateerde kosten, aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachttarieven, parkeerkosten, overige heffingen of belastingen en verhoging van het prijsindexcijfer van het CBS (lees: Consumentenprijsindex), door te berekenen aan Klant.
 3. Alle prijzen vermeld in catalogi en op de website zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 4. Microfix is gerechtigd om elektronisch te factureren. Alle facturen dienen te worden betaald binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.
 5. Prijzen kunnen door Microfix tussentijds met directe ingang worden verhoogd wegens gewijzigde tarieven van toeleveranciers voor Hardware of Diensten die naar rato aan Klant worden doorbelast, zonder de mogelijkheid voor Klant om de Overeenkomst op te zeggen.
 6. Als Microfix de prijzen verhoogt buiten de gevallen beschreven in dit artikel, is Klant gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen en uiterlijk tot de datum waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. Klant is niet gerechtigd om enige op Klant rustende betalingsverplichting te verrekenen met enige vordering op Microfix uit welke hoofde dan ook.
 8. Reclames ter zake van de hoogte van de door Microfix verzonden facturen dienen binnen maximaal 72 uur na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
 9. Indien Klant een factuur niet binnen de betaaltermijn voldoet, is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Microfix is in een zodanig geval gerechtigd om over het bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties in rekening te brengen of (indien hoger) een rente van vijf (5) procent per maand.
 10. Indien Klant het factuurbedrag na aanmaning of ingebrekestelling wederom niet voldoet, heeft Microfix het recht de vordering uit handen te geven en/of de Reparaties van Hardware of Diensten op te schorten totdat de openstaande bedragen volledig zijn voldaan. In een dergelijk geval zijn zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten (daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus) voor rekening van Klant.
 11. Microfix is te allen tijde gerechtigd alvorens haar Diensten te leveren naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van Klant te verlangen, al dan niet in de vorm van een bankgarantie, borgstelling of waarborgsom, waarbij Microfix gerechtigd is verdere Dienstverlening op te schorten indien Klant aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van Microfix schadevergoeding te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.
 12. Indien Microfix goede grond heeft te vrezen dat Klant in de nakoming van haar betalingsverplichtingen zal tekortschieten, is Microfix gerechtigd de Hardware onder zich te houden en de marktwaarde voor verkoop aan te wenden. Klant zal worden gecrediteerd voor de marktwaarde verminderd met de betalingsverplichtingen.
 13. Microfix kan het retentierecht uitoefenen op alle zaken, zowel Hardware als Data, die zij voor de klant onder zich heeft. Het retentierecht wordt uitgeoefend wanneer de door Microfix gerepareerde zaken niet (volledig) zijn betaald en dit wanprestatie is. Wanprestatie is het toerekenbaar niet nakomen van een contractuele plicht.
 14. Naast het niet (volledig) betalen van de reparatienota is het niet betalen voor de schade, rente en kosten die de klant aan Microfix verschuldigd is (of zal worden) op basis van een overeenkomst, opdracht of deze algemene voorwaarden ook een reden om retentierechten uit te oefenen.
 15. Door zaken in haar macht te brengen (of te doen brengen), vestigt Microfix op deze zaken een vuistpandrecht voor alles wat de klant aan Microfix zal moeten gaan betalen, uit welke hoofde dan ook. Het gaat in ieder geval om vorderingen die bestaan tot het moment dat een overeenkomst of een opdracht helemaal zal zijn afgewikkeld. Microfix mag als pandhouder een vuistpand omzetten in een bezitloos pandrecht. Dat wordt met deze algemene voorwaarden afgesproken.

ARTIKEL 9. ADVIESDIENSTEN EN RAPPORTAGES

 1. Microfix zal zich inspannen om te zorgen dat alle in het kader van de Overeenkomst geleverde adviezen, informatie, data, verslagen en rapportages volledig en accuraat zijn, maar kan hierover geen garanties geven.
 2. Verstrekte adviezen, informatie, data, verslagen en rapportages zijn slechts bestemd voor eigen gebruik door Klant, tenzij anders overeengekomen.
 3. Klant kan geen beroep doen op een fout of gebrek in het rapport of advies, als na totstandkoming van de Overeenkomst zich tussentijdse wijzigingen aan de zijde van de Klant hebben voorgedaan en deze van invloed zijn geweest op het betreffende rapport of advies.
 4. Klant kan geen beroep doen op een fout of gebrek in het rapport of advies, nadat de Overeenkomst tussen Partijen beëindigd is.

ARTIKEL 10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Diensten die Microfix in het kader van de Overeenkomst levert, ontwikkelt, verstrekt of ter beschikking stelt, berusten bij Microfix of diens licentiegevers. Klant dient deze zaken en ook de daarin vervatte informatie, in het bijzonder knowhow betreffende de te leveren prestaties, te behandelen als Vertrouwelijke Informatie en niet aan derden ter beschikking te stellen.
 2. Het is Microfix toegestaan gebruik te maken van de handels- en merknaam en onderscheidingstekens van Klant voor promotionele doeleinden.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Microfix is richting Klant slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst.
 2. Microfix is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, zoals schade wegens gederfde omzet of winst, schade ontstaan tijdens transport door derden, schade wegens gemiste besparingen, vertragingsschade of schade wegens verlies van gegevens.
 3. Microfix is in geen geval aansprakelijk voor het laten verlopen van fabrieksgarantie in geval de termijn tussen aanleveren en einddatum fabrieksgarantie niet langer is dan 100 dagen.
 4. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is de aansprakelijkheid van Microfix voor directe schade per jaar beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat Klant op grond van de Overeenkomst aan Microfix verschuldigd is gedurende zes (6) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Microfix uitgekeerde bedrag.
 5. Microfix is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.
 6. Enige in de Overeenkomst opgenomen beperking van aansprakelijkheid van Microfix komt te vervallen als en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Microfix. Ten aanzien van opzet of bewuste roekeloosheid rust de bewijslast op Klant.
 7. De aansprakelijkheid van Microfix wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Microfix onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Microfix ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Microfix in staat is adequaat te reageren.
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Klant de schade uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontdekking schriftelijk bij Microfix meldt.
 9. Klant vrijwaart Microfix voor enige aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van de Overeenkomst door Klant.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

 1. Microfix kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden, indien nakoming is verhinderd als gevolg van overmacht. Microfix kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hiervan het gevolg is.
 2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Microfix geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Microfix niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Van overmacht is in ieder geval sprake bij stroomstoringen, internetstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen (waaronder (d)dos-aanvallen), aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, vertragingen of uitblijven van levering door toeleveranciers, overmacht aan de zijde van toeleveranciers, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen (hetzij bij Microfix hetzij bij haar toeleveranciers), transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen, zoals mobilisatie, oorlog, blokkade, oproer, daden van terreur, epidemie, pandemie, devaluatie, stakingen, personeelstekorten, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, brand, overstromingen, stormen, ijzel en extreem vertragende verkeerssituaties alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
 3. Indien Microfix door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren dan wel indien zij de Hardware en Diensten niet (tijdig) kan leveren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 4. Voor zover Microfix ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Microfix gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen.

ARTIKEL 13. OVERNAME VAN PERSONEEL

 1. Het is Klant niet toegestaan om zolang de Overeenkomst voortduurt, en ook drie (3) jaar na afloop daarvan, werknemers van Microfix in dienst te nemen dan wel op andere wijze, direct of indirect, voor zich te laten werken, zonder schriftelijke toestemming van Microfix.
 2. Onder werknemers van Microfix worden in dit verband verstaan personen die in dienst zijn van Microfix of van één van de aan Microfix gelieerde ondernemingen dan wel onderaannemers, of die niet langer dan een jaar voor beëindiging van de Overeenkomst in dienst van Microfix of van één van de aan Microfix gelieerde ondernemingen waren, ongeacht de reden daarvan.
 3. In het geval van niet-nakoming door Klant van het hiervoor beschreven verbod, is Klant aan Microfix een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000 per overtreding en van € 1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Microfix om schadevergoeding te vorderen als de daadwerkelijk geleden schade hoger is dan de door Klant verschuldigde boete.

ARTIKEL 14. DUUR EN BEËINDIGING

 1. Een Overeenkomst in het kader van een vastomlijnd eenmalig project eindigt van rechtswege bij voltooiing van dat project.
 2. De looptijd van een duurovereenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Als daarin geen looptijd is vermeld, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor een initiële periode van twaalf (12) maanden.
 3. Als de Overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt deze na de initiële looptijd telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn.
 4. Als de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, kan deze door beide Partijen schriftelijk tegen het einde van de looptijd opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.
 5. Als de Overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, is het geen van de Partijen toegestaan de Overeenkomst tussentijds op te zeggen met uitzondering van de situaties beschreven in dit artikel.
 6. Als de Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, mag deze door beide Partijen op ieder moment schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes (3) maanden.
 7. Partijen mogen de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, als:
  a.) de andere Partij faillissement aanvraagt of aan deze andere Partij faillissement wordt verleend;
  b.) de andere Partij surseance van betaling aanvraagt of aan deze andere Partij surseance van betaling wordt verleend;
  c.) de activiteiten van de andere Partij worden beëindigd of het bedrijf van de andere Partij wordt geliquideerd; of
  d.) er beslag wordt gelegd op een deel van het vermogen van de andere Partij.
 8. In het geval dat de Overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Microfix op Klant onmiddellijk opeisbaar.
 9. Als de Overeenkomst wordt ontbonden, blijft Klant de al gefactureerde bedragen verschuldigd en ontstaan er geen verplichtingen tot ongedaan making. Klant kan uitsluitend het deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Microfix is uitgevoerd.

ARTIKEL 15. WIJZIGINGEN

 1. Microfix heeft het recht om (onderdelen van) deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden door Microfix ten minste een (1) maand van tevoren aan Klant kenbaar gemaakt.
 2. Als een door Microfix aangekondigde wijziging van de algemene voorwaarden de positie van Klant negatief beïnvloedt, kan Klant hiertegen gemotiveerd schriftelijk bezwaar maken voordat de betreffende wijziging in werking treedt. In geval van bezwaar kan Microfix de wijziging heroverwegen en besluiten om deze geheel of gedeeltelijk in te trekken.
 3. Als Microfix besluit om de wijziging ondanks het bezwaar van Klant door te voeren, heeft Klant het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen, en uiterlijk tot, de datum waarop de wijziging van kracht wordt.
 4. Indien Klant niet binnen zeven (7) dagen na aankondiging door Microfix gemotiveerd schriftelijk bezwaar maakt tegen de voorgenomen wijziging, wordt Klant geacht met de wijziging in te stemmen.
 5. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wet- en regelgeving en wijzigingen die in het voordeel zijn van Klant, kunnen door Microfix worden doorgevoerd zonder aankondiging. Klant heeft bij dergelijke wijzigingen niet het recht om bezwaar te maken en/of de Overeenkomst op te zeggen.

ARTIKEL 16. RECHTS- EN FORUMKEUZE

 1. Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Microfix gevestigd is.

ARTIKEL 17. OVERIGE BEPALINGEN

 1. Het is beide Partijen niet toegestaan om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij.
 2. In afwijking van het voorgaande heeft Microfix het recht om zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst zonder toestemming over te dragen aan een moeder-, zuster, of dochteronderneming dan wel aan een derde Partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten van Microfix overneemt. Microfix zal Klant zo spoedig mogelijk informeren als een dergelijke overdracht heeft plaatsgevonden.
 3. Als een bepaling in de Overeenkomst nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder schriftelijk valt in de Overeenkomst ook communicatie per e-mail mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat, ingebrekestellingen en ontbinding of opzegging van de Overeenkomst uitgezonderd.
 5. De administratie en logbestanden van Microfix gelden als authentiek bewijs, onder voorbehoud van tegenbewijs van Klant.
  6. Microfix respecteert de privacy van haar Klanten. Microfix verwerkt en beschermt persoonsgegevens in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke eisen en in overeenstemming met haar privacyverklaring.

 

Download Algemene Voorwaarden in PDF formaat

HOOFDSTUK 2. REPARATIE

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Reparaties’ hebben betrekking op het repareren, onderhouden of onderzoeken van Hardware, die Microfix kan verrichten voor Klant.

ARTIKEL 18. REPARATIE VAN HARDWARE

 1. Microfix verricht Reparatie aan Hardware voor Klant.
 2. Microfix is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor verlies van eventuele op de Hardware opgeslagen data als gevolg van de Reparatie. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups en reserve kopieën van de op de Hardware opgeslagen data, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Microfix faciliteert onverzekerd transport door derden, door het aan Klanten beschikbaar stellen van transportdiensten door derden waarmee Microfix prijsafspraken heeft gemaakt. De eventuele schade of vermissing die voortvloeit uit dit door derden geleverde transport is nooit voor rekening van Microfix. Het staat de Klant vrij om zelf het transport te regelen.
 4. In het geval dat de Klant, na inname en inspectie van Hardware door Microfix, afziet van een Reparatie, zal Microfix de Hardware on-gerepareerd retourneren. Microfix is gerechtigd gemaakte kosten zoals retour-, inname- en onderzoekskosten in rekening te brengen bij Klant.
 5. Na de totstandkoming van de Overeenkomst spant Microfix zich in om de Reparatie van Hardware in overeenstemming met de Overeenkomst voor Klant uit te voeren. Het risico op verlies, diefstal of beschadiging van de Hardware gaat over op Klant op het moment dat de Hardware op transport naar Klant zijn geplaatst.
 6. Als Partijen dit overeenkomen kunnen Reparaties ook op een ander adres of specifieke locatie in een pand van Klant, dan wel op een adres van een Eindgebruiker uitgevoerd worden. Hiervoor kunnen door Microfix aanvullende kosten in rekening worden gebracht.
 7. Indien Klant de door Microfix gerepareerde Hardware weigert, een offerte weigert of daarop niet binnen 30 dagen reageert, niet op een overeengekomen ophaalmoment afhaalt, foutieve informatie over het afleveradres verstrekt en/of levering van Hardware door andere aan Klant toerekenbare redenen niet mogelijk is, is Microfix gerechtigd de Hardware voor risico van Klant op te slaan. Kosten voor (externe) opslag van Hardware komen voor rekening van Klant. Als de betreffende Hardware niet binnen drie (3) maanden na uitbrengen offerte door Klant zijn afgehaald of afgeleverd zijn bij Klant, is Microfix ook gerechtigd de Hardware aan derden af te staan of te verkopen. Voorgaande doet niet af eventuele openstaande betalingsverplichtingen van Klant en geeft Klant niet het recht op creditering van al voor de Hardware betaalde bedragen.
 8. Klant dient de geleverde Hardware zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie (3) dagen na aflevering te controleren op eventuele beschadigingen of andere gebreken. Voor zover sprake is van aan de buitenkant waarneembare beschadigingen dient Klant binnen achtenveertig uur (48) uur na aflevering hiervan melding te doen aan Microfix. Indien Klant beschadigingen of andere gebreken vaststelt, dient Klant dit onverwijld en schriftelijk bij Microfix te melden. Klant dient bij de melding voldoende te motiveren welke beschadigingen of gebreken er zijn en dient voldoende bewijs, minimaal scherpe foto’s van verpakking gedurende transport en van schade aan Hardware, aan Microfix mee te sturen om de gegrondheid van de melding te beoordelen.
 9. Indien Klant niet binnen de in het vorige lid bedoelde termijn een beschadiging of gebrek aan Microfix meldt, worden de Hardware geacht zonder beschadigingen en gebreken te zijn afgeleverd.
 10. Als Microfix de Hardware op verzoek van Klant levert zonder verpakkingsmateriaal, komt dit voor risico van Klant en is Microfix nooit aansprakelijk voor transportschade.
 11. Alle door Microfix bij de dienstverlening te gebruiken apparatuur, software en andere materialen blijven het eigendom van Microfix, ook indien Klant een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen ervan door Microfix.

HOOFDSTUK 3. INRICHTEN PORTAL

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Inrichten Portal’ hebben betrekking op de Diensten op het gebied van het inrichten van portal, waarmee Klant zijn reparaties kan aanmelden, die Microfix kan verrichten voor Klant.

ARTIKEL 19. TOEGANG TOT DE PORTAL

 1. Om de toegang van Klant tot de Portal te faciliteren is mogelijk een Account vereist. Indien de Overeenkomst dit vereist kan Microfix voor of namens Klant (en indien nodig Eindgebruikers) een Account aanmaken en logingegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) ter beschikking stellen.
 2. Alle logingegevens van Klant (en diens Eindgebruikers) zijn strikt persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met een andere persoon. Deze logingegevens dienen te worden behandeld als zijnde Vertrouwelijke Informatie.
 3. Microfix mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt vanaf de Accounts waarvoor zij aan Klant logingegevens heeft verstrekt, onder leiding en toezicht van Klant gebeurt.
 4. Als logingegevens van een Account zijn kwijtgeraakt of uitgelekt, zal Klant direct alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn en wenselijk zijn om misbruik van het Account te voorkomen. Ook zal Klant direct melding maken bij Microfix, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden ter voorkoming van misbruik van het Account.
 5. Indien de Dienst middels een API-koppeling (Application Programming Interface) aan Klanten eigen systeem gekoppeld wordt, zal Microfix Klant een API key ter beschikking stellen. Klant is zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de API-koppeling, tenzij Partijen anders overeenkomen. Voorts dient Klant de API key alleen te gebruiken voor het gebruik van de API door Klant. Zonder schriftelijke toestemming van Microfix, mogen derden geen gebruik maken van de API key. Microfix kan Klant na wijzigingen in de Diensten of Onderhoud een nieuwe API key ter beschikking stellen.

ARTIKEL 20. BESCHIKBAARHEID EN BACK-UPS

 1. Microfix zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de Portal te realiseren, maar biedt hierover alleen garanties indien dit is overeengekomen in een aanvullende service-level agreement.
 2. Alleen als dit is overeengekomen in de Overeenkomst of service-level agreement zal Microfix regelmatig reservekopieën (back-ups) maken van door Klant op systemen van Microfix opgeslagen Klantdata, en deze op verzoek, tegen een vergoeding, aan Klant beschikbaar stellen.

ARTIKEL 21. ONDERHOUD

 1. Microfix zal Onderhoud uitvoeren op de Portal.
 2. Het uitvoeren van Onderhoud kan tot gevolg hebben dat de betreffende Portal tijdelijk niet of slechts beperkt gebruikt kunnen worden. Indien Microfix voorziet dat bepaald Onderhoud zal resulteren in gehele of gedeeltelijke niet-beschikbaarheid, zal Microfix zich inspannen om de werkzaamheden uit te voeren op momenten waarop het gebruik van de Portal beperkt is.
 3. Microfix zal zich inspannen om gepland Onderhoud, indien mogelijk, van tevoren te melden aan Klant.
 4. Microfix is niet gehouden om Onderhoud, Support of ondersteuning te leveren ten aanzien van oude versies van programmatuur waarvoor reeds een update is uitgerold.
 5. Indien Klant een storing of gebrek meldt bij Microfix, zal deze enkel in behandeling worden genomen indien het gebrek aantoonbaar en reproduceerbaar is.
 6. Microfix mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de Portal aanpassen. Daarbij zijn de feedback en suggesties van Klant welkom, maar Microfix heeft het recht de aanpassingen niet door te voeren indien zij hiervoor redelijke gronden heeft. Microfix streeft ernaar, maar is hiertoe niet gehouden, minstens twee (2) werkdagen van tevoren te melden dat updates zullen worden uitgevoerd. Klant kan in geen geval aanspraak maken op een aangekondigde update welke door omstandigheden niet is uitgevoerd.

ARTIKEL 22. KLANTDATA

 1. Alle rechten met betrekking tot Klantdata, inclusief eventuele Intellectuele Eigendomsrechten, berusten bij Klant. Microfix verkrijgt het gebruiksrecht om de Klantdata te gebruiken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Na afloop van de Overeenkomst, kan Microfix, mits Klant aan zijn betalingsverplichtingen volledig heeft voldaan, op verzoek van Klant een kopie van de Klantdata verstrekken in een hiervoor gebruikelijk bestandsformaat. Klant dient vóór de datum waarop de Overeenkomst afloopt een verzoek hieromtrent bij Microfix in te dienen. Indien een dergelijk verzoek uitblijft, of wanneer Microfix de gevraagde kopie heeft verstrekt, heeft Microfix het recht om alle Klantdata (inclusief eventuele back-ups daarvan) te verwijderen. Microfix is gerechtigd om alle met de verstrekking verbonden redelijke kosten door te berekenen aan Klant.

HOOFDSTUK 4. RECYCLINGDIENSTEN

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Recyclingdiensten’ zijn van toepassing indien Microfix Diensten op het gebied van doorverkoop, recycling en afvoer van Hardware voor Klant verricht.

ARTIKEL 23. OPKOPING, RECYCLING EN VERNIETIGING

 1. Microfix zal de Hardware na totstandkoming van Overeenkomst inventariseren en inspecteren. Op basis van de inspectie zal Microfix de Hardware categoriseren op basis van geschiktheid voor i.) opkoping en doorverkoop, ii.) recycling/vernietiging, en iii.) hergebruik.
 2. Indien de Hardware, zulks ter beoordeling van Microfix, in aanmerking komt voor opkoping en doorverkoop door Microfix kan Microfix aan Klant een aanbieding doen voor een eenmalige vergoeding voor overname van de Hardware van Klant, dan wel een percentage van de verkoopprijs met Klant afstemmen waarop Klant recht heeft wanneer Microfix de Hardware verkoopt.

ARTIKEL 24. AFVOER VAN HARDWARE

 1. Microfix haalt de af te voeren Hardware van Klant op, of kan Klant verzoeken de Hardware voor eigen risico en voor eigen rekening aan een door haar aangewezen adres te leveren. Vanaf het moment van fysieke overdracht van de Hardware van Klant naar Microfix wordt de Hardware eigendom van Microfix.
 2. Het is de Klant niet toegestaan om de Hardware welke gezien hun aard niet geschikt zijn om in de buitenlucht te worden gebruikt of buiten het bedrijf van de Klant kunnen worden gebruikt, buiten het bedrijf van de Klant te (laten) plaatsen.
 3. Klant staat ervoor in dat de Hardware geen gevaarlijke afvalstoffen bevat, zoals chemisch afval, giftige, bijtende, explosieve of radioactieve stoffen, en ook andere stoffen die voor mens en milieugevaarlijk kunnen zijn, met uitzondering van accu’s of oplaadbare batterijen.
 4. Als Microfix (ter plaatse) beslist dat de Hardware en/of bepaalde stoffen of materialen niet geschikt zijn voor afvoer door Microfix dan wel in strijd met het voorgaande lid door Klant voor afvoer worden aangeboden, is Microfix te allen tijde gerechtigd de betreffende Hardware, stoffen of materialen, te weigeren.
 5. Slechts als Partijen dit uitdrukkelijk overeengekomen zijn, zal Microfix verpakkingsmaterialen van Klant afvoeren.

ARTIKEL 25. DATA OP DE HARDWARE

 1. Voor zover niet tussen Partijen anderszins overeengekomen, is Klant zelf verantwoordelijk voor het maken van eventueel benodigde back-ups en kopieën van op de Hardware opgeslagen data. Microfix is niet aansprakelijk voor verwijdering van op de afgevoerde Hardware opgeslagen data.
 2. Tenzij Partijen anders overeenkomen is Microfix niet aansprakelijk voor verlies van op de afgevoerde Hardware opgeslagen data en is Klant zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van op Hardware opgeslagen data voordat deze aan Microfix ter beschikking wordt gesteld.

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s.

Vertrouwen is belangrijk

Wat zeggen
onze klanten

Iphone 13 op aanraden van medewerker ingeleverd om NFC te maken.
Was eerst wat huiverig om telefoon zomaar in te leveren.
De medewerker was zeer overtuigend en nam mijn twijfel weg. Achteraf bleek volledig terecht.
Best case scenario kwam uit en had de iphone binnen 2 dagen gemaakt en wel weer terug.
Top zaak met vaklui in dienst.

Edward

Ik heb recent mijn iPhone X zijn batterij laten vervangen. Was heel snel gebeurd in Leiden. Top service!

Hans

Mijn Macbook was gecrasht
Mijn Macbook was gecrasht. Harde schijf werd niet herkend. De zeer vriendelijke technicus van Microfix heeft 2 uur lang gewerkt naar een oplossing, helaas was het moederbord defect. Ondanks alle tijd die erin gestoken is hoefde ik niets te betalen. Een pleister op de wond, maar toch heel erg gewaardeerd.

Saun

Accu vervangen van iPhoneXS het duurde…
Accu vervangen van iPhoneXS het duurde wat langer voor ik het toestel terug had, maar werd aangenaam verrast toen ik de telefoon inschakelde, wat blijkt…zijn de speakers ook geheel gratis vervangen.
Toestel werd keurig verpakt weer teruggestuurd. Alles samengevat, het duurde wat langer voordat ik het toestel terug had (iets meer dan een week) maar wel zeer tevreden. Ik zou MicroFix aanraden als het werk goed gedaan moet worden. Top Service !!!

Paul

De eerste keer ben ik geholpen met een nieuwe batterij voor mijn MacBook, nu een jaar geleden. Alles functioneert nog steeds probleemloos. Recentelijk was mijn iPhone in het water gevallen en niet meer te redden. De volgende dag was een nieuwe voor me besteld. Goede service, duidelijke informatie en ze houden zich aan afspraken. Een betrouwbaar en deskundig bedrijf.

JVP

Ik heb de accu van mijn Iphone 7plus laten vervangen. Ik kon zonder afspraak terecht. De professionele uitstraling van de bedrijfsinrichting gaf mij een betrouwbaar gevoel. Dit in tegenstelling van veel bedrijfjes waar ook telefoonreparatieservice wordt aangeboden. De medewerker heeft mij plezierig en correct geholpen. In korte tijd was mijn toestel weer helemaal in orde, voor een zeer aanvaardbare prijs. Al eerder had ik goede ervaring met dit bedrijf. Aanbevelenswaardig!

Johan

De reparatie van de laptop werd snel en professioneel uitgevoerd. Jammer dat de lenovo levertijd zo lang was voor een batterij

Carlo

Niet goedkoop zo’n moederbord van Mac mini vervangen. Verder geen klachten. Prima bedrijf. Had wel de techneut zelf even gesproken willen hebben over hoe zoiets nu na 2 jaar kapot kan gaan.

Maarten

Schermreparatie goed en snel uitgevoerd. Enige minpuntje dat het nieuwe scherm best duur was – al zal Microfix daar misschien niet zo veel aan kunnen doen.

Mooie wachtruimte om te wachten terwijl je iPhone word gerepareerd

Alexander

Contact is goed. Goede service en het ontstane probleem en inzicht daarmee om te gaan was zeer professioneel. We zijn tot een mooi compromis gekomen en daarmee werd de zaak tot volle tevredenheid afgehandeld!

J van der Plas

Mijn 2 maanden oude iPad kreeg in het scherm ineens onverklaarbare strepen, dus heb ik deze opgestuurd naar het reparatiecentrum.

Ik heb binnen 1,5 week een splinternieuwe iPad toegestuurd gekregen. Mailtjes omtrent de reparatie werden altijd meteen beantwoord.

Topservice!
Dankjewel!!!

Iwan

Mijn printer deed het meer. Gelukkig heeft MicroFix het weer opgelost!

Snelle service. Dankjewel!

Donna